دانلود فیلم Vikram 2022

دانلود فیلم Vikram 2022

یک بازپرس ویژه قتل های سریالی متوجه می‌شود که پرونده آنطور که به نظر می‌رسد نیست و رفتن به این مسیر تنها به جنگی بین همه افراد درگیر ختم می‌شود...