دانلود فیلم K G F Chapter 2 2022

دانلود فیلم K G F Chapter 2 2022

در معادن غرق در خون طلای کولار، نام راکی ​​ترس را در دشمنانش ایجاد می کند. در حالی که متحدانش به او نگاه می کنند، دولت او را تهدیدی برای نظم و قانون می بیند. راکی باید با تهدیدات از همه طرف برای برتری بدون چالش مبارزه کند...